Платено два пъти, изпълнено некачествено за сметка на данъкоплатците

Платено два пъти, изпълнено некачествено за сметка на данъкоплатците

МАРИЕТА ДИМИТРОВА, „БЛАГОЕВГРАД НЮЗ“

„До месеци Петрич ще има градски парк“, съобщава пресцентърът на Община Петрич на 18 май 2019 г,. Изграждането му започва година по-рано, когато е обявена и възложена обществената поръчка на стойност близо 4.5 млн. лв. Тогава никой не подозира, че прекрасният идеен проект и тези средства, които ще се вложат в него, всъщност ще бъдат определени след време като едно от най-спорните действия на местната управа, свързано с разхищение на обществен ресурс и незадоволителен краен резултат. Някои от дейностите ще бъдат платени по два пъти, а част от материалите – в пъти над пазарните цени на дребно, както по-късно констатират специалисти. Сметката плащат данъкоплатците в Петрич.

Всичко започва с добри намерения. Проектът на градския парк в Петрич е обещаващ и жителите на южния град очакват реализирането му с нетърпение. Хората в града дори не подозират, че много скоро рекламираните добри намерения ще се окажат просто намерения и че изпълнението му първо ще ги разочарова, а след това ще се окаже и че трябва да платят чрез данъците си много над стойността на част от дейностите и материалите.

С договор за възлагане на обществена поръчка за строителство по проект „Подобряване на градската среда в Урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXV, КВ.53, отреден за градски парк“, сключен между Община Петрич и Обединение „БГ-КО-Петрич“ ДЗЗД на стойност 4 382 575.20 лева с ДДС, започва изграждането на така чакания с години парк в южния град.

Изпълнител на проекта е обединение от две фирми: „БГ Ленд Ко“ АД и „ Копекс Ко“ ООД. Първата е собственост на благоевградчанина Велимир Магурев. Фирмата има здрави и устойчиви отношения с Община Петрич и през няколко месеца печели и поръчката за саниране на сградите на полицията и пожарната в Петрич на стойност 1 120 000.00 лв.

По проект в парка са предвидени амфитеатър (проектиран с възможност да се използва за летен театър), посетителски център, детски площадки и изкуствен хълм за катерене на деца, многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол, зоокът (само за птици), сух фонтан, множество алеи и зеленина. Предвидено е също да има изкуствено езеро на площ от 3000 кв. м и по всичко изглежда, че петричани ще се радват на едно прекрасно място за отдих и разходки.

Очаквания, които ще се сгромолясат на по-късен етап, когато се сблъскат с реалното изпълнение на дейностите, както и с горчивата истина за цената, платена за всичко това.

НАЙ-СКЪПАТА ОГРАДА В ПЕТРИЧ
През март 2021 г. е публикувано обявлението за приключване на договор за обществена поръчка, а Община Петрич обявява, че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем на дейностите, въпреки че това на практика не е съвсем вярно.

Средствата за изграждане на парка обаче, идващи по Приоритетна ОС1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 налага да се действа в срок, защото иначе средствата ще бъдат изгубени. Така на практика общината признава за изпълнен обекта, без това реално да е факт, само за да не се наложи да връща пари.

Нещо повече, кметът на община Петрич Димитър Бръчков е обявил и възложил и втора поръчка, в която СМР дейности се дублират с такива на вече споменатата обществена поръчка, и то преди първата още да е приключила.

В сайта на община Петрич на 27.1.20 г. в 2:36 ч. е публикувана обществена поръчка с наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв. 53 – отреден за градски парк“, гр. Петрич“, и с прогнозна стойност 232 500.00 лв. без ДДС, или 279 000 лв. с ДДС. Това е дейност, която фигурира и в договора на Обединение „БГ-КО-Петрич“ ДЗЗД, и която би трябвало вече да е изпълнена от тях. Въпреки това Община Петрич обявява втора поръчка за същата ограда. Единственият допуснат участник ДЗЗД „ФЕНСИС 2020“ печели безапелационно с предложена цена от 232 400.00 лв. без ДДС, или 278 880.00 с ДДС. Кметът на община Петрич подписва Договор за възлагане на обществената поръчка на 01.04.2020 г.

Любопитен детайл е също, че приложенията в тръжната документация на ДЗЗД „ФЕНСИС 2020“ са на бланки на Община Петрич, а не на фирмени такива. Този факт остава у всички усещането, че става дума за някакво нерегламентирано публично-частно сътрудничество или признак за срастване на Община Петрич и определени частни субекти и тяхното толериране.

ОЩЕ ДУБЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ И СИЛНО ЗАВИШЕНИ ЦЕНИ
Съгласно техническо и ценово предложение на първата поръчка, което представлява неразделна част от договора и на страница 5 (собственоръчно маркирана като 485) и страница 10 във файла (собственоръчно маркирана като 490) са залегнали дейности в позиции:

77. Демонтаж на ажурна метална ограда – 390 м
78. Демонтаж на метални оградни пана – 630 м
79. Разрушаване плътна ст.б. част на ограда – 112,25 м3
256. Шапка от обработени плочи от гнайс с деб. до 4 см – 39,5 м2
257. Облицовка на стени – гнайс с деб. до 2,5 см на метална мрежа – 86,5 м2
258. Цим. хастар под камък с дебелина 2 см – 126 м2
260. Временна метална ограда с PVC покритие и h=2,2 м за сп. зала – 120 м
262. Шапка от дялан гнайс с дебелина до 4 см – 13,75 м2

При втората поръчка, възложена през 2020 г. в КСС (количествено-стойностната сметка) са заложени идентични дейности:

„…Работите на строежа включват:
Демонтаж и извозване на оградни пана;
Разбиване и извозване бетонова ограда;
Доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева H = 2,00 м; и дължина L = 418,00 м, вкл. стълбове, скоби, капачки за стълбове, диагонали, стоманено въже;
Доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери H = 1,80 м/1,50 м и дължина L = 288,00 м, вкл. оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери;
Доставка и монтаж на два броя портални врати с приблизителни размери = 6,00 м/ H = 2,00 м; Направа облицовка с оформен камък (гнайс), вкл. доставка и полагане на бетонови шапки с дължина L = 288,00 м.“

Това дублиране не остава незабелязано от инж. Тане Пенев и Крум Танев, които свидетелстват пред нас за случващото се, но и сигнализират главния прокурор. Към момента обаче те все още не са получили адекватен отговор за обоснованите си съмнения, подкрепени с документи.

Те анализират всички дейности по проекта и заложеното и в двете поръчки и описват подробно всички факти, които будят съмнение, по изключително професионален начин, тъй като инж. Пенев има необходимата експертиза в строителните дейности.

„Сами по себе си обществените поръчки представляват само добри инвестиционни намерения, обаче при сравнителен анализ на приложените строително-монтажни работи (СМР) и дейности по тях, на прима виста може да се установи и докаже дублирането напълно или частично на изброените дейности:

На ОП от 01.04.2020 г. страница 26-а (в Приложение No 1) и ценово предложение Образец 9 към Договор No47/16.04.2018 г. (в Приложение No 2) на 100% се дублират:
1. Демонтаж и извозване на оградни пана – 7 750.00 лева;
2. Разбиване и извозване бетонова ограда – 3 954.00 лева;
на обща стойност 11 704.00 лева без ДДС, или 14 044.80 лева с ДДС;
– частично се дублират в:
10. Направа облицовка с формен камък (гнайс), вкл. доставка и полагане
на бетонови шапки;
3. Земни работи;
4. Бетонови работи“, констатира инж. Пенев.

Той уточнява още, че силно са завишени стойностите на определени материали, което при проверката, направена от нас, се потвърждава.
Забележете, че за доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева H = 2,00 м; и дължина L = 418,00 м, вкл. стълбове, скоби, капачки за стълбове, диагонали, стоманено въже, е заложена и платена цена 42 040 лв. без ДДС, или 50 448 лв. с ДДС.

За доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери H = 1,80 м/1,50 м и дължина L = 288,00 м, вкл. оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери, е платена цена 24 100 без ДДС, или 28 920 лв. с ДДС“, обяснява строителният инженер.

Пенев уточнява, че цените на линеен метър в тези две позиции – 120 лв./л.м и 100 лв./л.м, са много по-високи от тези за доставка и монтаж на дребно. Той е категоричен, че при маркетингово проучване и добра стратегия само от дейностите по тези 2 позиции общината би могла да спести средства в размер не по-малък от 40 000-50 000 лв.
При нашата проверка твърденията му се потвърждават. Намираме три независими обяви за сравнение на пазарните цени на дребно и се оказва, че Община Петрич е платила много по-високи такива и необяснимо за всички общинският бюджет бива ощетен.

Разминаване има и в още няколко от дейностите:

кофражни работи – 37 473.60 лева с ДДС;
армировъчни работи – 36 192.00 лева с ДДС;
бетонови работи – 39 825.00 лева с ДДС.

Подробният анализ, който правим, показва, че по действащите средни стойности към момента на изпълнение на поръчката (цени до 30 лв./м2 за кофражни работи, до 2 лв./кг за армировъчни и до 140 лв./м3 за бетонови работи) се вижда, че такива количества – 1000 м2 кофраж, 15 тона арматура и 237 м3 бетон, няма къде да се вложат в изработване на тази ограда.

В новата обществена поръчка описана в раздел I, умишлено или не, не е конкретизирано кои части от оградата ще се подменят и няма количествено-стойностна сметка на материалите, които „ще бъдат вложени“.

„Всички тези факти са ясна индикативна предпоставка, че се изписват фиктивни дейности и количества материали, също така да е трудно проследимо евентуалното престъпление. На практика, от трите посочени дейности на обща стойност 113 491.20 лева с ДДС според нас ще бъдат извършени и разходвани не повече от 1/5 от тях, или само оттук общинският бюджет следва да претърпи щети за повече от 70 000–80 000 лева!“, обяснява инж. Пенев.

При проста сметка за остойностяване себестойността на 1 линеен метър от оградата се оказва, че има заграждане на 418 метра с плетена мрежа, 288 метра оградни пана и 2 броя врати по 6 метра, общо 718 линейни метра за общата стойност 278 880.00 лева с ДДС, или грубо по 390 лева за 1 линеен метър. Доста солидна откъм цена ограда.

Само за сравнение, обществената поръчка на МВР за оградата, разделяща парцела им с този на парка, която е с дължина 300 м, е на стойност 15 600 лв. с ДДС, или грубо 52 лева за 1 линеен метър. Така съпоставени, стойностите показват, че оградата на парка, платена с парите на данъкоплатците, струва почти 8 (осем) пъти повече за 1 линеен метър от тази на МВР.

НЕ САМО СКЪПО, НО И НЕКАЧЕСТВЕНО
Похарчените милиони и двойното плащане за оградата, оказва се, дори не гарантира качество, което става ясно от реалното състояние на парка в момента. Петричани и гости на града многократно сигнализират за рушащата се новоизградена инфраструктура в парка, както и съоръже­нията, които са изградени и въведени в експлоатация само преди няколко месеца.

През месец март 2021 г., малко след пускането на парка в експлоатация, подобен сигнал публикува в социалните мрежи и Наталия Димитрова-Попова от „Зелено движение“, която след посещение в парка в Петрич остава шокирана от видяното.

„Дългоочакваният нов парк в Петрич в близост до болница „Рокфелер“, разположен на 54 дка на територията на бившето гранично военно поделение, който трябваше да радва жителите и гостите на общината, вече се руши. В строителството на парка вече са „усвоени“ близо 5 милиона лева евросредства, осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020 г.“. Зелените площи са белите дробове и визитната картичка на всяко населено място и трябва да се защитят със закон. Парите на българските и европейските данъкоплатци също трябва да отиват в полза на българското общество, а не в джобовете на наши фирми и политици. И къде са прокуратурата и Сметната палата да разследват кмета на Петрич за безстопанственост и пилеене на обществени средства? За това е необходима тотална промяна по върховете на властта и гражданска нетърпимост към безобразията на политиците!“, категорична е Попова и прилага снимков материал за всички свои твърдения.

Подобни публикации се появяват многократно в социалните мрежи и от жители на Петрич, които не остават равнодушни към случващото се в града.

Крум Танев, който живее в Петрич и е известен със своята активна гражданска позиция, ни предоставя и снимков материал, който е направен по време на изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на оградата на парка и които свидетелстват за некачествено изпълнение. Неговият снимков материал е анализиран и от специалиста в строителството инж. Тане Пенев, който е следил изпълнението и на място и е категоричен, че заложените количества арматура и бетон и тези, които на практика са вложени, също се разминават, което води до още съмнения относно качеството на изпълнение на една дейност, която на всичко отгоре е платена два пъти.

МНОГО ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОР
Ситуацията с разходване на обществени средства в България е потресаваща от години. Това, което се случва в Петрич, се случва и в много други населени места. Отговорните институции и кметовете обикновено не коментират подобни сигнали и отказват да дават обяснения за нередностите и разхищенията, забелязани от гражданите и медиите. Въпросите, които изпратихме на Община Петрич и кмета Димитър Бръчков, очаквано останаха без отговор, вероятно с надеждата, че мълчанието ще притъпи недоволството и всичко ще отмине.

Още по-притеснителното е, че и Прокуратурата не дава отговори на подобни сигнали. Нарушенията са очевадни и се касаят до пари, които ще бъдат платени от всички нас – данъкоплатците, но това явно не е доста­тъчен мотив за началото на проверка.

Община Петрич вече 7 години работи по този начин, често става обект на медийно внимание заради некачествено изпълнение на обществени поръчки, за икономически зависимости и кръгове, които печелят тези поръчки, за ремонт на ремонта и прочее, но към момента няма проверяваща институция в област Благоевград, която поне да се е опитала да пресече тези практики.

Всички тези злоупотреби, ощетяващи бюджета на общината, за момента тревожат единствено гражданите, които на всичко отгоре ще трябва да платят и сметката.


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ
Платено два пъти, изпълнено некачествено за сметка на данъкоплатците

Изграждането на паркове и градинки са едни от най-предпочитаните проекти за местните власти, защото са сравнително ясни и лесни за изпълнение, резултатът е видим за гражданите, а вариантите за осъществяване и съответната им цена могат да варират. Случаят с парка в Петрич е събирателен модел на съмненията за лошо изпълнение и пилеене на средства в българската община. Той включва всички елементи на порочното харчене – съмнителни фирми, завишени цени, дублирани дейности, некачествена работа. Най-анекдотичното в случващото се е, че всички знаят, че тези практики са широко разпространени, лесно е да се докаже чрез проста проверка на цени на пазара, преглед на дейностите и един поглед на свършеното, но номерът някак продължава да минава. Същевременно сигналите до Прокуратурата потъват някъде, а въпросите до кметовете остават без отговор.

//Зорница Славова, ИПИ