Севлиево спести от рампи за инвалиди по проект за 2 млн. лв.

Севлиево спести от рампи за инвалиди по проект за 2 млн. лв.

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА-ДАНКОВА, www.sevlievo-online.com

През пролетта на 2022 г. приключва санирането на блок в жилищен квартал на Севлиево. За превръщането на сградата в енергийно ефективна Община Севлиево получава безвъзмездно финансиране от близо 2 млн. лв. с ДДС (сумата е за три жилищни сгради). Блокът има пет входа. Три от тях след ремонта са пригодени за хора с намалена подвижност, два остават без достъпна среда. В един от входовете, пред който е „пропуснато“ изграждането на рампа за инвалиди, живее единственият инвалид в целия блок. След ремонта той пак не може да стигне до дома си с инвалидната количка, но това не е пречка Община Севлиево да отчете проекта като приключен и да отбележи това с помпозно откриване пред един от входовете, към който има рампа за инвалиди.

До въвеждането на мерки за енергийна ефективност в блок 5 на жк „Митко Палаузов“ в Севлиево нито един от петте му входа не е пригоден за хора с намалена подвижност (на институционален език – липсвала е „достъпна среда“, б.р.).

След санирането това би трябвало да е коригирано, ако се съди по прессъобщение, публикувано в края на май 2022г. на сайта на Община Севлиево по повод откриването на новосанираната сграда. В съобщение се казва още, че във всички сгради са извършени топло- и хидроизолация на покривите, включително и водоизвеждане. Положени са топлоизолация, мазилка и боя на външните стени на обектите. Сменена е старата външна дограма, поставена е мълниезащитна система и „достъпна среда“. Това съобщение е подготвено от дружество, на което Община Севлиево плаща по договор за публичност, за да хвали изпълнението на проекта.

Написаното е съвсем вярно. След санирането само живеещите в три от входовете получават рампа за хора с намалена подвижност. Пред входовете, пред които рампи няма, те изобщо не са заложени в инвестиционния проект.

ПРИКЛЮЧЕН И РАЗПЛАТЕН
Въпреки очевидния пропуск, проектът е отчетен като приключен и парите по него са разплатени – близо 2 млн. лв. с ДДС, от които 85% финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“, а останалите – от национално съфинансиране.

Проектът е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: жк „Митко Палаузов“, бл. 5, ул. „Стефан Пешев“ № 18 и ул. „Ален мак“ № 4“. Периодът на изпълнение е от септември 2020 г. до март 2022 г.

Сроковете са спазени, но не и законодателството.

СВОБОДНО И САМОСТОЯТЕЛНО
Според Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания, сградите и съоръженията в урбанизираните територии трябва да се ползват от всеки „свободно и самостоятелно“. Наредбата не третира хората на такива със или без увреждания (& 1, т. 2 от допълнителните разпоредби).

В същата наредба има отделен текст за „достъпен вход“ – това е вход, който може да се използва самостоятелно от всички, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания (т. 4 от & 1).

В случая с блок 5 в жк „Митко Палаузов“ разписаното в нормативната уредба е съобразено с проектната документация, но не и с реалността.

В обяснителната записка към проекта, достъпна на сайта на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020, четем: „Техническото изпълнение на строителството ще включва: изпълнение на всички енергоспестяващи и допълнителни мерки, финансирани с безвъзмездна финансова помощ, които водят до най-малко клас на енергопотребление, изпълнение на всички мерки, свързани с осигуряване на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания“.

Дейностите са разписани по правилата, но впоследствие те са пренебрегнати.

СПЕСТЕНАТА ДОСТЪПНА СРЕДА
Когато санирането на блока започва, никой не знае, че рампи за хора със затруднения в придвижването няма да има пред всички входове. Това става ясно, когато работата е на привършване. Обяснението на строителите пред живеещите в блока е: „Не са заложени по проект“.

Автор на инвестиционния проект за санирането на блок 5 в жк „Митко Палаузов“ е софийското дружество „Профпроект България“, с което Община Севлиево има договор. Дружеството, което по-късно е преименувано на „Ес Ди Проект“, има богат опит в изпълнението на проекти с европейско финансиране.

Справка в системата ИСУН 2020 сочи, че от „Ес Ди Проект“ са изпълнител на 25 проекта. Този в Севлиево е един от най-малките им, стойността му е малко над 6 хил. лв.

Изборът на дружеството е станал по процедура „договаряне без предварително обявление“, която Законът за обществените поръчки позволява. При въпросната процедура възложителят, в случая Община Севлиево, провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Проектът, който „Ес Ди Проект“ изпълнява, е съгласуван от Община Севлиево. Това означава, че той е одобрен от Общината, а това одобрение позволява да се издаде разрешение за строеж.

В одобрения от Община Севлиево проект в раздел „Достъпност“ е записано, че сградата не е приведена в съответствие с изискванията на наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хора с увреждания. Забележете, сградата, а не отделни входове от нея. По-нататък следва, че ще се осигури достъпност до входните преддверия на входове Б, В и Г чрез бетонни рампи. За входове А и Д достъпът е на ниво терен, пише в проекта, което обяснява защо впоследствие фирмата изпълнител не е монтирала рампи за инвалиди към тези два входа.

КАКВО ОЗНАЧАВА „НА НИВО ТЕРЕН“
Терминът не изисква специфични познания. Ясно е, че става въпрос за липса на стъпало, възвишение или друго за преодоляване. В случая това не е вярно.

Пред двата входа, пред които е пропуснато монтирането на рампа, има стъпало. Пред единия то е по-сериозно за преодоляване, но във всеки случай инвалидна количка не може да стигне до входната врата на нито един от двата входа.

Недоглеждането в случая не е само от страна на проектанта. Проектът има екип по управление, в който влизат трима общински служители – ръководител, счетоводител и технически сътрудник, които си разпределят за допълнителната работа 21 хил. лв., сочи справка в ИСУН 2020. Никой от тях не е възразил срещу записаното в проектната документация „на ниво терен“ с действителното положение. Никой не е видял как единственият инвалид в петте входа стига с мъка до входната си врата. Единствените, които забелязват, са изпълнителите на строителните работи.

БОЛЕЗНЕНО ПРЕПЯТСТВИЕ
Докато работят, те стават свидетели как Лальо Бояджиев, живеещ в един от двата входа, останали без рампи, се придвижва с инвалидна количка. Мъжът от години е обездвижен. За да стигне до входната си врата, е принуден да слезе от количката и да извърви късото разстояние на крака, с по една патерица от всяка страна. Разстоянието е много малко, но за здрав човек. За такъв като Лальо Бояджиев, който не може да стои на краката си, стигането до входа става със сериозно усилие, много болка и страх да не се срути на земята.

Нагледали се на мъките на мъжа, строителите на своя глава заработват една метална тръба към стената на площадката пред входа. Това е единственото, което могат да направят, макар че и то не било редно, обяснили на съпругата на Бояджиев.

Въпреки че в обяснителната записка към проекта пише, че ще бъдат изпълнени всички мерки, свързани с осигуряване на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредбата (№ 4 от 01.07.2009 г.) за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Как при очевидното разминаване със законодателството проектът е отчетен като приключен и разплатен без финансови корекции?

Въпросите, придружени със снимки на санирания блок и описание на ситуацията, бяха изпратени в Министерството на регионалното развитие (МРРБ), Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“.

НАМЕСАТА НА МРРБ
От регионалното министерство напомнят на кмета, че има задължения за осигуряването на достъпна среда.

Четири месеца по-късно от ведомството информират, че са изискали от кмета на Севлиево Иван Иванов да извърши проверка на фактите, описани в сигнала. В писмото, адресирано до него, от МРРБ напомнят, че „проектирането, изпълнението и поддържането на строежите в съответствие изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация, е основно изискване към строежите съгласно европейското законодателство“.1Приложение І на Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и чл. 169, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията

Със същото писмо от Регионалното министерство подчертават, че Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ „следи стриктно за спазване на българското и европейското законодателство и при установени нарушения може да наложи финансова корекция на средствата като безвъзмездна финансова помощ по проекта“.

Допълнителна подробност е, че по времето, когато това писмо пристига в Община Севлиево, по договора за финансиране е постъпило окончателно плащане.

ПРИЗНАНИЕТО
Кметът на Севлиево признава, че изпълнението на проекта не отговаря на българското и европейското законодателство.

В отговор, изпратен до МРРБ, той пише, че достъпът до два от петте входа на наскоро санирана с европейски средства жилищна сграда не отговаря на българското и европейското законодателство и се ангажира да коригира „пропуска“.

Община Севлиево няма вина за това, че пред два от входовете на жилищната сграда не е изградена достъпна среда, пише в писмото си кметът на Севлиево. Според обяснението, което дава пред МРРБ, за двата входа, пред които не са монтирани рампи, те липсват в инвестиционния проект, където е посочено, че достъпът е на ниво терен.

„Към настоящия момент достъпът и пред двата входа е пропаднал под нивото им“, обяснява той.

„Настоящият момент“, за който говори кметът на Севлиево е по-малко от два месеца след официалното откриване на новосанираната сграда. То се състоя на 31 май т.г., а за проблема с достъпната среда в сградата независимата платформа „За истината“ писа на 11 май т.г.

Ако си четяха жалбите и молбите от граждани, в Общината щяха да знаят още на 31 март, че изискванията на българското и европейското законодателство за достъпна среда не са спазени. От тази дата е жалбата на Пенка Бояджиева – съпругата на инвалида от входа, пред който рампа няма. Нейният сигнал обаче остава без отговор и до днес.

КОЙ Е ОТГОВОРЕН
Вината за спестената достъпна среда в случая пада изцяло върху Община Севлиево, която е възложител по обществената поръчка за изработване на технически проект, а под договора с проектанта стои подписът на кмета на Севлиево.

Община Севлиево е възложител и на строително-монтажните дейности и по време на тяхното изпълнение също не може да не е забелязано, че пред два от входовете няма да има рампа за инвалиди.

Това служителите на Община Севлиево би трябвало да са видели, когато е одобряван и съгласуван проектът и още на етап възлагане на проектирането пропускът е можело да бъде коригиран.

Междувременно екипът на МРРБ се смени, управлението бе поето от служебно правителство и към октомври т.г. по този случай няма движение. Като се изключи малкото отлят бетон към входа на единствения инвалид в целия блок, което би трябвало да компенсира липсата на достъпна среда такава, каквато е видима пред останалите входове. Дали МРРБ ще приемат този отлят бетон за изградена достъпна среда, засега не е ясно.


Източници
Информационна система за наблюдение на средствата от ЕС в Българияhttps://bit.ly/3UfKZt5
Община Севлиевоhttps://bit.ly/3OK7ncK
Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ
Тука има, тука няма…

Около санирането на сгради има множество критики – и относно ефективното разпределение на публичен ресурс, и по отношение на нарушенията, съпътстващи възлагането и изпълнението на обществени поръчки (включително широко разпространените корупционни практики), и що се касае за способностите и стимулите на българските управляващи и администрация да налагат контрол. Често парите се харчат бързо при неясен договор и на базата на изпълнение на хартия. В конкретния случай проектът е приключил „успешно“, дори когато има граждански сигнали до общината (останали без отговор). На този фон през следващите години предстои още повече саниране – този път като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда 2,5 млрд. евро за енергийно обновяване на сградния фонд (от които 1,5 млрд. лв. за жилища).

// Зорница Славова, ИПИ