ДИГАТА, КОЯТО НЕ ПАЗИ КРИВОДОЛ ОТ НАВОДНЕНИЯ

ДИГАТА, КОЯТО НЕ ПАЗИ КРИВОДОЛ ОТ НАВОДНЕНИЯ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ

Всяка година централната държавна власт отпуска пари на общините за спешни дейности за възстановяване на щети или за предотвратяване на бъдещи бедствия. Така и община Криводол получава почти един милион лева, за да изгради дига на река Лева. Парите са похарчени, нещо е построено, обектът обаче не е актуван. По-страшното е, че местните хора не са получили срещу парите си защита срещу бъдещи наводнения.


ЧЕРНА КНИГА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РАЗХИЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2016


Година след като в Криводол е изградена дига на река Лева, съоръжението се руши. Парчета бетон от него са се откъснали, а почвата под циментовата плоча е подкопана. Бетонът, дебел не повече от 2 см, се е разрушил и са зейнали ями. Така вместо да служи за защита на населението, дигата в Криводол изправя хората пред опасност от наводнения при силни дъждове. На всичкото отгоре това съоръжение няма акт 15. То е там, но всъщност го няма.

През март 2012 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава на официалния си сайт, че 30 общини ще получат общо 26.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за проекти за предотвратяване на наводнения. Средствата се отпускат по 2 схеми от Оперативна програма „Регионално развитие“ като собственият принос на бенефициентите трябва да бъде задължително 5%. Сред класираните е и община Криводол. Проектното предложение звучи така: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането є в р. Ботуня – от км 0+000 до км 2+000 – горен участък от км 1+150 до км 2+000 – 997 598.65 лв.“

Обектът не е приет в експлоатация, защото липсва Акт 15. Обаче е разплатен. На изпълнителите е преведена почти цялата сума – 827 913.87 лв. Неразплатени са скромните около 19 803.48 лв.

Община Криводол не публикува информация за проекта. Не са публикувани протоколите от работата на комисията по Закона за обществените поръчки, нито сключеният договор, нито протоколите с подробно описаните дейности, за които трябва да се плати. Липсват и фактурите за извършеното плащане.

В сайта на Агенцията за обществени поръчки обаче има информация за сключения договор. Датата на споразумението е 12.09.2014 г., срокът за завършване на обекта е три месеца. Според контракта по дигата е трябвало да се работи без подизпълнители. Реално обаче такива е имало.

В сайта на община Криводол съществува образец на типов договор за строителство, според който възложителят се задължава да изплати авансово 30% от цената и съответно да заплаща поетапно стойността на актуваните и действително извършени дейности. Авансовото плащане и поетапните плащания не трябва да надвишават общо 70%.

От два протокола, въз основа на които е извършено плащането, става ясно обаче, че разплатените суми надвишават този процент. Първият протокол е без номер от 28.11.2016 г. Той оправдава и дава ход на плащане от 336 762.25 лв., подписан е от Петър Данчев – кмет и възложител, от проектант-строител и от строителния надзор. Вторият протокол вече е с номер. Той също е за установяване извършването и заплащането на натуралните видове строителни и монтажни работи. Подписан е от същия екип отговорни лица и е на стойност 471 348.144 лв.

Т.е. към ДЗЗД „Река Лева 2014“ е извършено почти цялото плащане. Има обаче един малък проблем – изплатени са държавни пари за недовършена работа.

В отчета си за 2014 г. Община Криводол е посочила целите на проекта, който е в процес на изпълнение по това време и ще бъде завършен през 2015 г., както и очакваните резултати от него:

„Да се предотвратят наводненията в общината, като така се създадат предпоставки както за подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, така и за опазване целостта на обществените и частните инфраструктурни обекти на територията на общината и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението; Да се предпази от наводнение гр. Криводол с цел предотвратяване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда в града; Да се ограничат рисковете от наводнения в гр. Криводол чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.

Очаквани резултати: 630 м подобрена инфраструктура – почистено, разширено и облицовано корито и изградени предпазни диги със стоманобетонни парапети и др.”

Резултатът е налице – зле построена, неактувана дига, но разплатена. И няма кой да я довърши. Не е ясно защо преди подписването на Акт 15 са платени повече от 70% – в случая над 95%.