Тихо се сипе скъпият сняг, галено щипе в джоба ни пак

Тихо се сипе скъпият сняг, галено щипе в джоба ни пак

БОГОМИЛ ВЪРБАНОВ 

От 2014 г. до момента цената на зимното поддържане в Габрово не спира да се покачва. Тенденцията продължава и при обществената поръчка, която е обявена за периода от 2017 г. до 2020 г. (три зимни сезона). При нея общата цена е 1 млн. 450 хил. лв. без ДДС (1 млн. 740 хил. лв. с ДДС), което прави по 580 хил. лв. на сезон, и то за по-малко километри общински пътища – 234,6. От общата сума 150 хил. лв. без ДДС са били отделени за около 100 км улична мрежа в селата. Изплатени са били 1 299 995, 45 без ДДС, договорът отново е бил изпълнен в пълен обем. 

Освен столица на хумора и сатирата Габрово се оказа и място, в което снегът прогресивно поскъпва. По-точно казано, въпреки глобалното затопляне снегопочистването на общинските пътища и уличната мрежа в селата струва все повече и повече на данъкоплатеца – всеки път когато бъде обявена нова обществена поръчка. Година след година снегът става все по-скъп за почистване.

От 2014 г. до момента цената на зимното поддържане не спира да се покачва. Според публикуваната документация на сайта на общината за два сезона (2014/2015 г. и 2015/2016 г.) цената за зимно поддържане е била общо 527 хил. лв. без ДДС (632 400 лв. с ДДС) за 237,3 км пътна мрежа и около 100 км улична мрежа в селата, т.е. по 317 200 лв. на сезон.

При следващата обществена поръчка (за сезон 2016/2017 г.) цената вече е нараснала на 480 хил. лв. с ДДС. за същите километри пътища и улици. Изплатени са били 365 048 лв. без ДДС, а поръчката е била изпълнена в пълен обем.

Тенденцията продължава и при обществената поръчка, която е обявена за периода от 2017 до 2020 г. (три зимни сезона). При нея общата цена е 1 млн. 450 хил. лв. без ДДС (1 млн. 740 хил. лв. с ДДС), което прави по 580 хил. лв. на сезон, и то за по-малко километри общински пътища – 234,6. От общата сума 150 хил. лв. без ДДС са били отделени за около 100 км улична мрежа в селата. Изплатени са били 1 299 995, 45 лв. без ДДС, договорът отново е бил изпълнен в пълен обем. 

Накрая се стига до най-скорошната обществена поръчка, която е за четири сезона (от 2020 г. до 2024 г.) и е на стойност 2 376 600 лв. без ДДС (2 851 920 лв. с ДДС), или около 712 хил. лв. на зимен сезон за 244,5 км пътна мрежа и 100 км улична мрежа в селата. От общата стойност 2 176 600 лв. без ДДС са предвидени за общинските пътища, а за улиците в селата – 200 хил. лв. без ДДС.

При всяка от посочените обществени поръчки, почистването на около 100 км селски улици струва между 100 и 200 хил. лв. без ДДС, като цената се включва в общата сума на поръчката.

Бърза сметка показва, че според общината зимното поддържане на пътната мрежа в Габровско е поскъпвало средно по 100 хил. лв. на сезон, при всяка нова обществена поръчка. Фирмата, която неизменно „печели“ поръчките за снегопочистване от 2014 г. до 2024 г., е „Димас“ АД. В повечето случаи тя е и единственият участник, кандидатствал по тях. Единствено през сезон 2016/2017 г. печели фирма „Обединение зимно почистване Габрово“, но след направена проверка е било констатирано дублиране на техниката за изпълнение на поръчката с тази във вече сключени договори с възложител съседната община Севлиево и АПИ. Поради това поръчката отново печели „Димас“.

Попитани за разликите в цените за снегопочистване през годините, от общинската администрация на Габрово обясниха, че средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се гласуват със Закона за държавния бюджет. Съответно за 2020 г. са били отпуснати на Община Габрово 653 100 лв., а за 2021 г. в проекта на Закон за държавния бюджет се предвиждат 727 700 лв.

От местната администрация посочиха още, че единичните показатели за ценообразуване като минималната работна заплата, разходите за материали и други, които имат отражение върху крайната цена за различните видове дейности в услугата, не са устойчива константа през годините.

Независимо от отговора трябва да се отбележи, че общинската администрация е нямало как да знае колко средства ще є бъдат отпуснати от държавата за зимно почистване, когато е обявявала обществени поръчки за няколко сезона напред. Нито дали и с колко ще се увеличат т.нар. „единични показатели за ценообразуване“. Въпреки това общината предварително е залагала увеличение на стойността за зимно поддържане на пътната мрежа при всяка поръчка.

Повече отделени пари от общината = по-високи цени за дейностите по обществената поръчка. 

От публикуваните документи на сайта на общината за последните две обществени поръчки става известно още, че фирма „Димас“ е предложила цена от 65 лв. без ДДС за снегопочистване на километър път, а при предходната поръчка е дала цена от 52,60 лв. Цената за обезопасяване против хлъзгане и обледеняване също е скочила от 98,90 лв. на 115 лв. без ДДС на км път. Повишение има и при цената за разчистване на снегонавявания, която е била 62 лв. на час, но за бъдещите четири години вече е 72 лв. на час. Поскъпнало е и снегопочистването на улици в селата, което от 58 лв. на час вече струва 65 лв. на час, според подадените от дружеството документи и сключени договори.

Оттук следва, че дейностите по почистване на снега и поддържане на пътната мрежа през зимата са поскъпнали със средно 10 лв. на час или за километър работа.

Данните от Бюрото за разследващи репортажи сочат, че фирма „Димас“, която е със седалище в Габрово, е получила 182 обществени поръчки, общо възлизащи на стойност 56 297 921,93 лв. в периода от 2007 до 2019 г. При почти всички поръчки възложител е Община Габрово, като има няколко поръчки, възложени от Трявна, Казанлък и други. „Димас“ АД се занимава със строителство – от пътища, през жилища, до ВЕЦ-ове и пречиствателни станции. Любопитен е и фактът, че фирмата е получила 13 386,27 лв. коронасубсидии за 48 свои служители с осигурителен доход 435 лв. и 497 лв.

На въпроса защо фирмата изпълнител е предложила при последните две обществени поръчки различни цени за изпълнение на едни и същи услуги, от общината не отговориха по същество. Оттам заявиха, че обществените поръчки за зимно поддържане на пътната мрежа от 2014 г. до момента са били публични, прозрачни, основани на свободната конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Като в тях е можело да участва всеки, отговарящ на изискванията.

Колко им струва снегопочистването на другите общини?

Да проследим поръчките за зимно поддържане и снегопочистване в няколко общини, близки като големина до Габрово, например Ловеч, Сливен и Велико Търново, за да направим сравнение, колко отделят те за поддръжка.

Ловеч
На 21.10.2019 г. местната администрация на Ловеч е сключила договор за изпълнение на обществена поръчка за „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в селата“ на обща стойност от 479 400 лв. с ДДС за срок от две години. В обхвата на поръчката влизат 180,3 км пътна мрежа и уличната мрежа в 26 села в Ловешко. Преди това, през 2017 г., пак за срок от две години, общината сключва договор отново за 479 400 лв. с ДДС, за същите километри пътища и същия брой села. Изплатената сума на фирмата изпълнител е 342 104 лв. без ДДС.

Сливен
За зимния сезон 2019/2020 г. община Сливен е отделила 400 хил. лв. без ДДС за зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км четвъртокласни общински пътища, а предходния сезон договорът е бил за 392 хил. лв. без ДДС. И двата договора не са изпълнени в пълен обем, поради това, че не са били възложени на фирмата дейности за цялата му стойност. Изплатени са били около 35% от сумите. За новия сезон цената за зимно поддържане на пътищата отново е 400 хил. лв. без ДДС.

Велико Търново
Община Велико Търново е сключила договор за 1 248 000 лв. с ДДС за снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2018/2020 г. Обществената поръчка е за 170 км пътища от общо 203,9 км. За следващия период, 2020–2022 г., цената на договора за снегопочистване е 2,7 млн. лв. без ДДС (3 240 000 лв. с ДДС), но общинските пътища, които трябва да се поддържат, са се увеличи на 209 км, като са добавени и 93 км улична мрежа, т.е. общо със 132 км повече, които струват около 2 млн. лв.

Изводът е, че въпреки социално-икономическите и политическите фактори, които традиционно влияят на цените на обществените поръчки, снегът в Сливен и Ловеч не поскъпва през годините. С приближаването към Габрово обаче това започва да се променя. Дали този феномен се дължи на метеорологичните прогнози, или друго, засега ще остане загадка.

За успокоение на габровци е важно обаче да се отбележи, че според доклада за подготовката на община Габрово за работа и живот при зимни условия през 2020–2021 година – „Община Габрово има добра предварителна подготовка за работа и живот при зимни условия. Възможните усложнения са свързани с интензивен снеговалеж, придружен със силен вятър, сняг с висока плътност, обледявания и много ниски температури.“ 

Източници:
https://bit.ly/35vPHNh
https://bit.ly/2UqJzj0
https://bit.ly/2UqJzj0
https://bit.ly/3eZC0JB
https://bit.ly/35wz43L
https://bit.ly/38IVpNA
https://bit.ly/2KcijCX
https://bit.ly/32OxTv3
https://bit.ly/35tghXk
https://bit.ly/3nqpcif
https://bit.ly/2Ka6gGf
https://bit.ly/3kwpNgE


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ

Точно в годините, в които притокът в язовир „Тича“ намалява поради липса на сняг, разходите на община Габрово за зимна поддръжка на един километър път се увеличават. 

Може би има някаква атмосферна аномалия, по силата на която в Габрово снеговалежите се увеличават, докато малко пї на изток явно намаляват. А може би обяснението е друго: в единия случай става въпрос за удобно обяснение защо държавата се проваля в доставката на вода, а във втория става въпрос за използване на публични средства за осигуряване на стандарт на живот на приятели на властта. Един факт фрапира: една фирма печели от една община поръчки средно за 4 млн. лв. на година в продължение на последните 13 години. Цялата житейска и бизнес стратегия на съответната „частна“ фирма се основава на усвояване на насилствено взети чрез данъци пари на гражданите. Четири милиона на година. Дай боже (кмете) всекиму.

// Георги Ганев