Апартаментгейт по врачански

Апартаментгейт по врачански

МАРИЯ ДИМИТРОВА, www.zovnews.com

Продажбата на общински жилища на нуждаещи се семейства и самотни родители във Враца е гореща тема от много време. В списъците има хора, които чакат с години, за да получат възможност да придобият апартамента, в който така или иначе живеят под наем със семейството или децата си. Точно когато всичко започва да изглежда възможно за чакащите хора, изведнъж се намира някой общински съветник, който предрежда „опашката“ и набързо получава желаното жилище.

Общият брой на общинските жилища във Враца е 337, като 17 от тях са сгради, а 40 бараки. Имотите, предназначени за крайно нуждаещите се жители на общината, са 180, като за настаняване в тях се кандидатства по Закона за общинската собственост.

Свободните ведомствени общински жилища са 17, като настаняването в тях става според Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРОРОЖ).

Практиката е тези жилища да се предоставят на специалисти, работещи на бюджетна издръжка. Наемът за общинско жилище е от 1.50 лв. на квадратен метър, а продажната цена на такова жилище е много по-ниска от пазарната.

За пример – едностаен апартамент във Враца, намиращ се в жк „Металург“, без мазе, през 2020 г. е струвал на свободния пазар около 60 000 лв. Ведомствено двустайно общинско жилище с мазе обаче е могло да бъде закупено за сумата от 23 963 лв.

Ведомствено жилище на безценица
През пролетта на 2020 г. Враца „настръхна“, след като се разчу, че оставка от Общинския съвет подава председателят Нели Стоянова, избрана след местните избори в края на 2019 г. Причината не бе разгласена публично, но поводът стана ясен на врачани – правоимащият син на Стоянова закупи общинско жилище на стойност значително под пазарната. Прави впечатление, че месец-два след като същият е настанен като нуждаещо се лице, подава заявление да закупи жилището, което скоростно е разгледано и внесено в Общински съвет – Враца, за одобрение.

В началото на 2020 г. ведомствено общинско жилище купува и правоимащата дъщеря на общинския съветник от ДСБ и зам.-председател на Общински съвет – Враца, Владислава Лакова.

Съветът разрешава продажбата на последната си проведена сесия преди местните избори през 2019 г., а сделката, при която дъщерята на Лакова е одобрена като купувач на 60 квадрата двустаен апартамент с мазе, става факт през януари 2020 г.

Важно е да отбележим, че Владислава Лакова е съветник както при вземане на решение за разрешаване на продажбата, така и в следващия мандат, когато е подписан договорът.

При преглед на решението (№ 1156 от 24.09.2019 г. – бел. автора) впечатление прави, че допуснатите кандидати да закупят общинско жилище фигурират в списъка само с име и презиме, а не както до този момент – с име, презиме и фамилия. Поради този факт не става ясно дали всички общински съветници, гласували продажбата, са разбрали, че дават своето одобрение за продажба на апартамента на дъщерята на Лакова.

Никой от тях не е обърнал внимание, че в списъците одобрените да купят общински жилища са изписани само със своето име и презиме, което още на пръв поглед буди съмнение. Продажбите са гласувани като едно цяло и с пълно мнозинство.

Фактите
Майката общинска съветничка Владислава Лакова не е обявила частен интерес при обсъждане и гласуване на това решение, както изисква законът. Името є липсва в списъка с гласували, макар и да е присъствала на заседанието, което показва, че вероятно е излязла от залата, докато колегите є са взимали решението. Съгласно отменената през октомври разпоредба (чл. 63, ал. 2 – бел. авт.) от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество:

„Когато на заседание на колективен държавен орган или на орган на местното самоуправление се обсъжда и решава въпрос, по който негов член е обявил частен интерес, последният не може да участва в обсъждането и да гласува“. В такива случаи решенията се приемат с посоченото в правилника предвидено мнозинство от членовете на органа. Лицето, което е обявило частен интерес, не участва в гласуването. Всички обстоятелства, възникнали по време на заседанието, се отразяват в протокола.

В Протокола липсва подобна заявка от съветничката.

Съветниците, одобрили това дъщерята на Лакова да си купи на безценица ведомствено общинско жилище, са 24-ма.

Дъщерята на Лакова е назначена на работа в общинската администрация още по времето на кмета Николай Иванов, тоест има необходимата „уседналост“ да закупи ведомственото жилище, в което преди това е била наемател като самотна майка. Отговаря ли на условията за наем?

Според общинската наредба за настаняване под наем в общински жилища нормите за „жилищно задоволяване“ са следните:

1. на едночленно семейство – до 25 кв.м жилищна площ;
2. на двучленно семейство – до 40 кв.м жилищна площ;
3. на тричленно и четиричленно семейство – до 55 кв.м жилищна площ.

През 2016 г. Венцислава Лакова е имала двучленно семейство, твърдят запознати, тъй като е живеела само с дъщеря си. Не става ясно през годините, в които е изтичало времето за „уседналост“, дали общинската чиновничка е плащала наема на жилището си по определения от общинската наредба начин, като доплаща по пазарни цени площта над жилищните си нужди.

На 27.01.2020 г. тя сключва договор за покупко-продажба с Община Враца и така става собственик на двустаен апартамент, намиращ се в добър квартал на Враца, който е с площ близо 60 квадрата и има мазе, за скромната сума от 23 963.00 лв.

В решението на Общински съвет – Враца, впечатление прави, че до момента на сключване на договора за покупко-продажбата на ведомственото общинско жилище са минали четири месеца. Практиката показва, че на наемателите, придобили право да закупят общинското жилище, в което живеят, се предоставя срок за внасяне на сумата по продажбената цена и другите разноски. В случай че този срок не бъде спазен, придобитото право се губи. Наредбата на Общински съвет – Враца, не посочва максимален срок, което създава възможност за индивидуален подход спрямо всеки и евентуално според положението му.

Друг интересен факт е, че като общински съветник, занимаващ се и с продажба на застраховки, клиенти на Лакова от дълги години са множество общински дружества, независимо от коя политическа сила е кметът на Враца.

Има ли решение на проблема
Темата за общинските жилища е чувствителна за врачани, особено когато наяве излизат съмнителни сделки или такива, които явно противоречат на закона. За да бъдат прекъснати подобни практики, в края на 2020 г. общинските съветници са изключени от комисията, назначена от кмета, която прави предложения за отдаване под наем и продажба. Спряна е и възможността да се наеме общинско жилище и веднага да бъде закупено, което е сигурна индикация, че още при наемането законът е бил заобиколен. Увеличена е и продажбената цена на жилищата.

Чрез тези действия е направена стъпка към това общинското имущество да се използва и продава по законен начин, без създаване на привилегии за когото и да било, но и да работи в полза на тези, за които е предназначено – нуждаещите се. Със сигурност повдигнатите въпроси предполагат необходимост от още промени в общинския регламент за продажба на жилища, но най-важният въпрос е моралът, който всеки гражданин трябва да притежава, когато заема обществена длъжност. Отсъствието на такъв неизбежно създава у гражданите усещането за несправедливост.

Източници:

1. Агенция по вписванията
2. Решение на Общинския съвет за продажба на общинско жилище (N1156)
3. Списък на общински жилища, предложени за продажба


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ

Тези жилища няма да стигнат до бедните

По предназначение общинските жилища следва да са заделени за семейства, които не могат да си позволят друг дом. В тази история липсва оценка на потребността от такива имоти – не разбираме дали въпросните деца на съветници, които приоритетно придобиват общинска собственост, имат реална нужда от достъп до подпазарен наем или покупка, понеже не могат да си позволят имот, закупен на свободния пазар. Редно е да се запитаме и дали има логика подобни апартаменти да се продават, при положение че те са общински ресурс, който се използва за целите на провеждането на социална политика. А отвъд непроведения разговор относно критериите за ползване на социални жилища, в случая иде реч за класическа форма на корупция.

 // Адриан Николов, ИПИ