Как държавен терен, предназначен за улица в Камчия, се превърна в частен имот „за апартаментен хотел“

Как държавен терен, предназначен за улица в Камчия, се превърна в частен имот „за апартаментен хотел“

СПАС СПАСОВ, Dnevnik.bg

Само за четири години, от 2019 до 2023 г., кметът на малката Община Аврен близо до Варна Емануил Манолов е продал на частни физически и юридически лица 200 имота частна общинска собственост. Най-много са били продажбите в началото на предпоследния мандат на Манолов, приключил през октомври 2023 г. На 5 ноември 2023 г. той спечели нов четиригодишен мандат като кмет на Аврен. Това увеличава шансовете схемата за продажба на имоти – частна общинска собственост, да продължи да се прилага.

Изпълнителната агенция по горите изпраща писмено уведомление до кмета на Община Аврен Емануил Манолов (от ГЕРБ, по това време вече във втория си мандат) на 30 август 2017 г. То гласи, че на администрацията му са предоставени имоти – частна държавна собственост, с площ 384 402 кв.м. Те са необходими за изграждане на „общински обект от първостепенно значение“ – улици, част от пътната мрежа на курорта Камчия. Земята се намира на по-малко от сто метра от пясъчната ивица, на един от най-дългите и красиви плажове по Черноморието.

Стъпка по стъпка
От единия имот с квадратура 2321 кв.м след изработване на подробен устройствен план, който включва план за регулация, разрешен от Общинския съвет в Аврен на 23 август 2019 г. (два месеца преди местните избори през 2019 г.) и одобрен на 4 март следващата година (Манолов е преизбран и управлява в третия си мандат), са образувани три нови имота с големина 283 кв.м (за техническа инфраструктура), 878 кв.м (за комплексно обществено обслужване и паркинг) и 1160 кв.м (за улица). Новообразуваните три имота са актувани като публична общинска собственост, неподлежаща на разпоредителни сделки от страна на кмета и администрацията му.

Работна група, назначена от кмета на Аврен Емануил Манолов на 10 февруари 2020 г., обаче извършва оглед и съставя протокол, според който, „поради голяма денивелация е невъзможно изграждане на предвидената улица“. По мнението на експертите въпросната денивелация е засягала единствено парцела, предвиден за строеж на улица по посока на морския бряг.

Все пак и за двата имота е съставен протокол, с който са обявени за „терени с отпаднало предназначение“. В подобни случаи според действащото законодателство те е трябвало да бъдат върнати на Държавната агенция по горите.

Манолов е имал други планове за тях. На 15 юли 2020г. за двата имота, предвидени съответно за техническа инфраструктура и за комплексно обществено обслужване и паркинг, са съставени два акта, които ги превръщат от публична в частна общинска собственост, която вече може да бъде продавана и отдавана под наем.

Освен това, в акта за имота с размер 808 кв.м вече е записано, че той е предназначен за „друг вид застрояване“, вместо „за комплексно обществено обслужване и паркинг“.

Посоченото правно основание за съставяне на актовете е вече споменатото решение на Общинския съвет в Аврен от 4 март 2020 г., с което е одобрен подробният устройствен план за разделяне на имота, предоставен от Държавната агенция по горите, на три по-малки. Справка с текста му обаче показва, че в него никъде не се споменава преобразуване на имотите от публична в частна собственост.

Според текстове на Закона за общинската собственост за преобразуване на имот – публична общинска собственост, в частна е необходимо решение на общинския съвет, прието с мнозинство от минимум две трети от общия брой общински съветници. В конкретния случай това изискване очевидно не е спазено, но въпреки това поземленият имот от 283 кв.м е продаден на един от големите телекомуникационни оператори и върху него е разположено антенно съоръжение.

Апартаменти вместо улици
Имотът от 808 кв.м, който междувременно е сменил статута си от „за комплексно обществено обслужване и паркинг“ на „за друг вид застрояване“, е продаден на 2 декември 2020 г. на частен инвеститор – компанията „Примиъм клъб“. Седмица по-късно е отписан от актовите книги на Общинския съвет в Аврен.

Имотът – публична общинска собственост, продаден от кмета на Аврен Емануил Манолов, се намира в непосредствена близост до плажа „Камчия“

Скоро след това новият собственик заявява изготвянето на нов подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с идеята върху терена да бъде построен апартаментен хотел. В края на юни 2021 г. Държавната агенция по горите възразява с писмо срещу преотреждането на имота и иска информация относно състоянието на трите парцела, образувани след разделянето на предоставения през 2017 г.

В писмото пише, че имотът, предоставен от агенцията, „е разделен на три части без съгласието на собственика (а именно държавата в лицето на тогавашния министър на земеделието Христо Бозуков – бел. авт.). За два от новообразуваните имоти незаконосъобразно са съставени актове за частна общинска собственост, като впоследствие е извършено разпореждане с един от имотите“.

Писмото с възражението на Бозуков е било изпратено и до варненския областен управител, тъй като контролът по законосъобразността на решенията, взети от общинските съвети, се извършва именно от него. Той има право да върне дадено решение за ново гласуване от съв­ета в 7-дневен срок или да го обжалва по съдебен ред в рамките на 14 дни.

Резултатът от писмото на земеделския министър обаче е заседание на Общинския съвет в Аврен от 31 август 2021 г., на което той разглежда докладна записка на кмета Емануил Манолов и гласува решение, с което е допълнил предишното – от 4 март 2020 г.

С въпросното допълнение Общинският съвет възлага със стара дата на Емануил Манолов да преобразува два от имотите публична общинска собственост в частна.

Към датата на вземане на това решение обаче поземленият имот, отреден за „друг вид застрояване“, отдавна вече е продаден и отдавна не е бил общинска собственост. С други думи – в нарушение на закона имотът е бил продаден от Община Аврен девет месеца преди да бъде променен от публична в частна общинска собственост, която може да бъде продавана и отдавана под наем.

Купувачът има план
Купувачът на въпросния терен – компанията „Примиъм клъб“ ООД, е регистрирана с капитал от 6 лв. Неин едноличен собственик е бил Георги Георгиев, който през 2020 г. прехвърля по 50% от капитала на дружеството (3 лв.) на едноличните си дружества „Примиъм маркет“ и „Краси-ГМ-2003“. Така те стават съдружници в „Примиъм клъб“, която в началото на август т.г. е преименувана на „Примиъм билдинг“ ООД.

Всички споменати компании са регистрирани с почти идентичен и максимално широк предмет на дейност. Освен в тях Георгиев има участие или е едноличен собственик в още четири компании.

Потърсен по телефона, на въпроса дали е знаел, че на 2 декември 2020 г. е купил имот, който кметът на Аврен Емануил Манолов не е имал право да продава, Георги Георгиев отговаря така:

„Нямаше никакъв проблем – каза Георгиев. – Явих се на търг заедно с другите участници и го спечелих, подписахме договор и това е.“ Според него проблем нямало и при изготвянето на нотариален акт, въпреки че е придобил имот – публична общинска собственост.

Копие от договора за продажба на имота от 808 кв.м за малко над 82 хил. лв., или по около 100 лв. на кв.м

Интересна подробност от текста на договора е, че той е подписан на 2 декември 2020 г., когато продаденият имот все още е бил публична общинска собственост. Статутът му е променен с решение на Общинския съвет в Аврен едва на 31 август 2021 г. Въпреки това в договора за продажба, сключен между Емануил Манолов и Георги Георгиев, е записано следното: „Продавачът продава на купувача свой собствен недвижим имот – частна общинска собственост“.

В края на телефонния разговор Георги Георгиев се оплака, че искането му за изготвяне на подробен устройствен план на имота, с който той да бъде преотреден „за апартаментен хотел“, е връщано три пъти от Общинския съвет в Аврен и по тази причина до този момент строителство на терена не е започнало. Не било сигурно дали изобщо ще започне.

13 купил – 13 продал
Справка в онлайн архива на Агенцията по вписванията показва, че само през третия мандат на Емануил Манолов (2019–2023 г.) Община Аврен е продала на частни физически и юридически лица близо 200 имота.

Според същата справка купувач на 13 имота е лице с имената Тошко Христов, роден през 1988 г. във варненското с. Приселци. Съселяните му твърдят, че той е бил малоимотен и живеел с родителите си до средата на 2020 г. Тогава заминал на работа в чужбина. Този факт се потвърждава и от данни за здравноосигурителния статус на Христов. От тях става ясно, че след юни 2020 г. в Националната агенция за приходите липсват данни за здравно осигуряване на Христов.

Преди 2016 г. на името на Тошко Христов не е регистрирана нито една имотна сделка. Но през следващите 5 години на негово име са записани 26 покупко-продажби на парцели и строителни права върху терени, които е придобивал само и единствено от Община Аврен. Така от 2016 до 2021 г. той е купил 13 имота, собственост на местната администрация в Аврен, и е продал точно толкова. Справка в Имотния регистър показва също, че Христов е търгувал единствено и само с въпросните общински имоти, като не се е занимавал с други сделки с недвижима собственост.

В хода на свое разследване по темата електронното издание „Дневник“ е изпратило до кмета на Аврен Емануил Манолов серия въпроси, свързани с продажбата на терена в курорта Камчия, но към приключването на този текст отговори така и не са получени.

Източници:

1. Електронни справки от Имотен регистър:
https://www.registryagency.bg/bg/registri/imoten-registar/elektronni-spravki-v-imoten-registar/
2. Агенция по геодезия, картография и кадастър:
https://kais.cadastre.bg
3. Електронен архив на Общински съвет – Аврен:
https://www.avren.bg/section-619-content.html


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ

За какво ни е инфраструктура, като имаме хотели

Тази история ни връща години назад, във времето на „заменките“ и всички схеми за придобиване на желани и в общия случай ценни държавни имоти далеч под реалната им пазарна стойност. Видимо, не всички такива подходи са останали в миналото, даже обратно – прилагат се и днес. Особено голям остава интересът към придобиване на държавна собственост по морето, тъй като в курортите земята е оскъдна, а потенциалните приходи от хотелите, ресторантите и магазините, които могат да бъдат построени на нея – високи. Интересен щрих е оригиналното предназначение на имота, а именно за изграждане на инфраструктура. Явно от такава обаче няма нужда, при положение че може вместо улица да бъде построен поредният хотел.

 // Адриан Николов, ИПИ