В България всичко е възможно: Кмет запази поста си въпреки доказан конфликт на интереси

В България всичко е възможно: Кмет запази поста си въпреки доказан конфликт на интереси

МАРИЯ ДИМИТРОВА, „ЗОВ НЮЗ“

Община Борован се намира в най-бедния регион на България – Северозапада. По последни данни на НСИ населеното място има 5376 жители към 12.2016 г. От 2011 г. кмет на общината е Десислава Тодорова, преизбрана за кмет през 2015 и 2019 г. Тодорова е един от хората на ДПС, носещ на партията над 1000 гласа на избори само от община Борован, където не преобладава турско население. При управлението на Тодорова общината потъва в дългове и често е със запорирани сметки.

Населението живее бедно, а на територията на Борован няма работещи предприятия. Една от възможностите за поминък в общината е земеделието, но за обикновен жител на Борован е почти невъзможно да получи под аренда общинска земя, която да обработва, за да се изхранва. Не по този начин стои въпросът за близките до кмета хора.

Още през първия си мандат на управление Десислава Тодорова отдава под аренда над 1000 дка общинска земя на мъж, с когото живее на семейни начала и двамата имат общо дете. Скандалът успешно е скрит от журналисти и общественост, докато текат делата, а по време на съдебния процес има немалко парадокси. Единият от тях е, че Апелативният съд (САС) не намира конфликт на интереси в това, че Десислава Тодорова участва в отдаването на голям брой земеделски имоти на собствения си мъж.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), правоприемник на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), също не е установила конфликт на интереси по отношение на Тодорова – кмет на Община Борован, в качеството є на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.), поради липса на частен интерес – неин или на свързано с нея лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.).

ИСТОРИЯТА
В периода 2011–2015 г. Общинският съвет на Борован, в съответствие с правомощията си по Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е взел решение за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи за пасища. Във връзка с решението за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост само за регистрирани земеделски стопани е изготвен списък на земеделски производители, отглеждащи пасищни животни за 2013 г. в с. Борован.

Сред правоимащите и участвали в процедурата фигурира и лицето Е. Ч., който е във фактическо съжителство с Десислава Тодорова – кмет на Община Борован към онзи момент. Двамата живеят на семейни начала в едно домакинство и от съжителството си имат общо дете. При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован тя е подала декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУКИ лицето Е. Ч. След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г., Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община Борован, обявила за спечелил търга за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Е. Ч.

С издаването на осем заповеди Десислава Тодорова е определила като спечелил търга за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост – земеделския производител Е. Ч., с когото са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.). По този начин Тодорова реално е осъществила фактическия състав на чл. 2 и чл. 8 от ЗПУКИ.

Определените от ЗМСМА действия при подобни ситуации са Общинска избирателна комисия – Борован, да прекрати правомощията на Десислава Тодорова като кмет на община Борован, а именно: Член 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се прекратяват правомощия на кмета. В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, (т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13), общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.

КАКВО ПОСТАНОВЯВА ВАС
Решението на ВАС (№ 7613 от 24.06.2021 г.) установява конфликт на интереси по отношение на Д. Т., като кмет на Община Борован за периода 2011–2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ (отм.), във връзка с издаване на осем заповеди. (Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г. и Заповед № 228/20.05.2013 г. – бел. а.)

Препис от съдебното решение и административната преписка да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.). Решението е окончателно.

Врачанската медия „Зов нюз“ сезира Общинска избирателна комисия – Борован, и иска официална позиция от комисията относно определените от ЗМСМА действия при подобни ситуации, а именно прекратяване на правомощията на Десислава Тодорова като кмет на община Борован: чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се прекратяват правомощията на кмета.

В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, (т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13), общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.

КПКОНПИ В ДЕЙСТВИЕ… ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ
Два месеца по-късно екип на медията попита каква е причината ОИК – Борован, да „бездейства“, и то при вече влязло в сила решение на ВАС? Разговаряхме с председателя на Общинската избирателна комисия Яна Бецинска, която обясни, че: Според законовите разпоредби Върховният административен съд изпраща решението си на КПКОНПИ. Комисията е органът, който трябва да уведоми в случая ОИК – Борован, за прекратяване на правомощията на кмета или в друг случай лицето, което трябва да прекрати трудовите правоотношения. Но тук говорим за изборна длъжност и затова КПКОНПИ трябва да уведоми ОИК – Борован.

Бецинска допълни още, че е провела многократни разговори със служители на Антикорупционната комисия. Първият от тях на 17 август 2021 г. От Комисията поели ангажимент до края на тогавашната седмица да изпратят преписката – или най-късно следващата седмица.

По официален ред на 20 август 2021 г. от ОИК – Борован, изпращат първото писмо до Комисията, в което описват, че все още преписката не е получена. След това отново започват разговори със служители на Комисията, поверена на г-н Цацаров.

„В един от тези разговори ни казаха, че служителката, която се занимава с преписката, е в отпуск и трябва да я потърсим в началото на следващата седмица. След това се оказа, че тази служителка отново е в отпуск. Така стигнах до извода, че КПКОНПИ просто цели забавяне на преписката, която ние трябва да получим. В случая ОИК – Борован, наистина е с вързани ръце“ – допълва Бецинска.

„Факт е, че решението на ВАС влиза в сила от датата на неговото издаване и то трябва да бъде незабавно изпълнено. Дори в разговор с един от служителите на Комисията той също потвърди това, но каза че отдава забавянето на отпускарския сезон“, допълни още Бецинска. Месец по-късно, след множество публикации за липсата на становище от КПКОНПИ, то вече е факт и е изпратено в Общинска избирателна комисия – Борован. Тя заседава по казуса, но поради липса на кворум оставя Тодорова на кметското място.

На страницата на КПКОНПИ и до днес не е публикувано новото становище относно доказания конфликт на интереси на Десислава Тодорова, кмет на община Борован.

Източници:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/42b4ec2b6f72be63c22586fb005ab167?OpenDocument&fbclid=IwAR1banxsTyXPQPJ5t4sczLwzdsu15r-r3iJhU_oJpQNEa_oBYUGE6Lzj18
https://www.lex.bg/mobile/ldoc/2132580865?fbclid=IwAR3l-AWau4UsQj-rIlPyEj8kJe5_P8EXUkS3O2VB7sS6107zGtxzQhhRaLc
https://www.borovan.bg/targove-i-konkursi


ЗА КАКВО ХАРЧАТ ПАРИТЕ ВИ
Казусът с кметицата на Борован насочва вниманието към една от най-големите слабости на специализираното правораздаване – отделни органи по установяване, разследване, преследване и отсъждане по определени състави на Наказателния кодекс.

При липса на специализирано правосъдие, ако някой властимащ иска да манипулира системата, трябва да овладее цялото правораздаване, защото няма как да знае примерно кой съдия ще гледа случая. При наличие на специализирано правосъдие е достатъчно да бъдат овладени и подчинени само специализираните звена. При което те променят обществената си функция и започват да служат на целите на захваналия върха на държавата властови елит – преследват се хора неудобни на елита, а удобните остават безнаказани. Това става чрез активиране на специализираните органи в случаи, в които няма нищо нередно, и тяхното разсеяно почесване в случаи, в които наличието на изпълнен състав на наказателните норми е вън от всякакво съмнение. Такъв е случаят с кметицата на Борован – ясно е, че нормите, предпазващи от и наказващи допускането на конфликт на интереси, са погазени. Но санкция няма. Защото натовареният с отговорността да санкционира орган избира да се разсейва и да бездейства.

 // Георги Ганев